Feed on
Posts
Comments

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt


Yhdistyksen nimi on Kaarinan Kuvaajat ja sen kotipaikka on Kaarinan kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


Yhdistyksen tarkoitus on edistää valokuvausta ja videokuvausta ja herättää harrastusta siihen. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, käytännön harjoituksia, näyttelyjä, kilpailuja ja retkiä. Lisäksi yhdistys hankkii, levittää ja asianomaisen luvan saatuaan julkaisee valokuvauskirjallisuutta sekä harjoittaa kerhotoimintaa.


Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia ja kunniajäseniä. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa henkilö, jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kannattavana jäsenenä voi olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.


Varsinaiset ja kannattavat jäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsen- ja liittymismaksun. Kunniajäsenet ovat vapaat yhdistyksen maksuista. Eroa pyytänyt jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksu eroamisvuodelta.


Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, sekä varsinaisen ja kannattavan jäsenen, joka ei saamastaan kehoituksesta huolimatta ole määräaikana suorittanut edellisen toimintavuoden jäsenmaksua.


Yhdistyksen toimintaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolmesta – viiteen (3-5) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi (2) varsinaista jäsentä on erovuorossa ensimmäisenä vuotena, sen jälkeen on erovuorossa loput. Varajäsen on erovuorossa joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, varainhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat, joiden kaikkien tulee olla yhdistyksen jäseniä.


Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Heidän kummankin ollessa estyneet kokouksessa toimii puheenjohtajana läsnäolevista valittu jäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun kaksi kolmasosaa (2/3) sen jäsenistä on läsnä.


Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun aikana, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään hallituksen kutsumana tarpeen mukaan tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille postitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista ei kokouksessa saa tehdä jäseniä velvoittavia päätöksiä. Kokouksessa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintäin kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

10§
Asiat ratkaistaan yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä tai yhdistyslaeissa ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen kokouksissa arpa; hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

11§
Varsinaiset yhdistyksen kokoukset hallitus kutsuu maaliskuussa kevätkokoukseen ja marraskuussa syyskokoukseen.

Yhdistyksen kevätkokous:
I Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja yksi sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
5. Hyväksytään kokouksen esityslista

II Varsinaiset kokousasiat

1. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokous:

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja yksi sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
5. Hyväksytään kokouksen esityslista

II Varsinaiset kokousasiat

1. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.
2. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi toimintakaudeksi.
3. Määrätään seuraavana toimintakautena kannettavien jäsenmaksujen suuruudet.
4. Vahvistetaan talousarvio
5. Valitaan seuraavan toimintavuoden ajaksi
– Yhdistyksen puheenjohtaja
– uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
– kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
– kolmejäseninen arvostelulautakunta
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa.

13§
Jäsen- ja liittymismaksujen lisäksi yhdistys hankkii tuloja kantamalla maksuja toimeenpanemistaan näyttelyistä, huvitilaisuuksista, julkaisuista, esityksistä ja retkistä. Yhdistys voi vastaanottaa varoja lahjoitusten ja testamenttien kautta. Sen lisäksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.

14§
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksessa tehty päätös, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

15§
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen (tarkoituksen edistämiseen) purkamisesta päättävän kokouksen määrittämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa, jossa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä on kannatettava sitä.

Comments are closed.